Zielarnia Primum-sklep zielarsko medyczny
Twój koszyk »
zamknij

Bądź na bieżąco,

zapisz się na newsletter

nie teraz nie, dziękuję

LOTERIA PARAGONOWA

Regulamin loterii promocyjnej pod nazwą: „Loteria Świąteczna”

§ 1 Nazwa Loterii

Niniejszy regulamin określa warunki na jakich odbywa się loteria promocyjna pod nazwą „Loteria Świąteczna” zwana dalej „Loterią”.

§ 2 Nazwa podmiotu urządzającego Loterię

Loterią zarządza PRIMUM s.c. Anna Kurowska Justyna Jankowska z siedzibą przy ul. Bytomskiej 8 w Gliwicach

§3 Określenie osób, które mogą brać udział w Loterii

1.Udział w Loterii mogą brać osoby fizyczne, które ukończyły 18lat, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, nabywające w jednej z Zielarni Primum non nocere produkty o wartości min. 50zł

2. Uczestnikami Loterii nie mogą być pracownicy oraz członkowie organów Organizatora oraz członkowie ich rodzin.

3.Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków i zstępnych rodzeństwa, rodziców i rodzeństwo małżonków oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 4 Postanowienia ogólne

1.Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

2. Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku chęci wzięcia udziału.

3.Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, pod rygorem wykluczenia.

4.Uczestnik przystępuje do Loterii poprzez wrzucenie do szklanej kuli opieczętowanego numerka, który otrzyma wraz z paragonem. Przed wrzuceniem numerka należy wpisać numer telefonu bądź email w zależności od preferowanej formy kontaktu.

§5 Sposób zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii

 

1.Uczestnik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Loterii przed przystąpieniem do Loterii. Przystępując do Loterii Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptuje jego treść.

 

2.Udział w Loterii jest dobrowolny. Podanie danych związanych z udziałem jest dobrowolne, ale konieczne w przypadku chęci wzięcia udziału.

 

3.Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie Loterii, pod rygorem wykluczenia.

 

 

§6  Obszar, na którym będzie urządza Loteria i czas trwania Loterii

1.Loteria urządzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sklepach sieci Zielarnia Primum non nocere

Lista sklepów :

ZIELARNIA Primum non nocere
ul. Bytomska 8
44-100 Gliwice
 
ZIELARNIA Primum non nocere
ul. Żwirki i Wigury 68/3
44-100 Gliwice

ZIELARNIA Primum non nocere
ul. Szczęść Boże 12
41-800 Zabrze

2.Loteria trwa od 1 grudnia 2017r. do dnia 22 grudnia 2017

§ 7 Zasady prowadzenia Loterii oraz ogłaszania wyników

Numerki wraz z danymi kontaktowymi gromadzone są w szklanej kuli do dnia losowania. Losowanie nastąpi 22 grudnia 2017r, w każdej zielarni niezależnie, o godzinie 16. Wygrywa jeden numerek w każdym z punktów. Losowania dokona pracownik aktualnie będący w zielarni. Jest ono jawne i będzie się odbywało w obecności bieżących klientów zielarni. Ogłoszenie zwycięzcy nastąpi zgodnie z podanym przez niego sposobem (mail, telefon). Zwycięskie numerki zostaną także ogłoszone na Facebooku.

§8 Informacja o wygranej i odbiór nagrody

Organizator zgodnie z życzeniem klienta napisze do niego maila z informacją, o wygranej bądź zadzwoni a w wypadku nieudanego połączenia napisze wiadomość sms. Po kontakcie zwycięzca loterii ma czas do 28 grudnia 2017 r. na odebranie nagrody.

§9 Nagrody.

Nagrodą jest zestaw przygotowany oddzielnie przez każdą z zielarni widoczny przy miejscu wrzucania numerków. Zdjęcia nagród będą również zamieszczone na facebooku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista plików do pobrania